സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 41
Name of Ward : PURATHAD
Name : A R SAHADEVAN
Address : ALEKKATT , , MOORKANAD
Pincode : 680711
Phone : ****
Age : 51
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation : NIL
Marital Status : Married