സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 39
Name of Ward : KALLADA
Name : BINDU SUDHODHANAN
Address : ANGURAN , THALIYAKONAM , MADAYIKONAM
Pincode : 680712
Phone : 04802888695
Age : 44
Gender : Female
Educational Qualification : DEGREE
Occupation : LIC AGENT
Marital Status : Married