സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 38
Name of Ward : THALIYAKONAM
Name : C C SHIBIN
Address : CHOLIPARAMBIL , THALIYAKONAM , MADAYIKONAM
Pincode : 680712
Phone : ****
Age : 36
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation : PRIVATE EMPLOYEE
Marital Status : Married