സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 37
Name of Ward : BLOCK OFFICE
Name : P A ABDUL BASHEER
Address : PALAYAMKOTE , THRISSUR ROAD , IRINJALAKUDA
Pincode : 680125
Phone : ****
Age : 63
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation :
Marital Status : Married