സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 36
Name of Ward : FIRE STATION
Name : SHABU K D
Address : KUTTIKATTUPARAMBIL , PORATHISSERY , IRINJALAKUDA NORTH
Pincode : 680125
Phone : ****
Age : 46
Gender : Male
Educational Qualification : 8TH
Occupation : DRIVER
Marital Status : Married