സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 35
Name of Ward : MAHATHMA SCHOOL
Name : VALSALA K G
Address : THERATTIL , , PORATHISSERY
Pincode : 680125
Phone : 2830563
Age : 50
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC
Occupation : HOUSE WIFE
Marital Status : Married