സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 33
Name of Ward : PORATHISSERY POST OFFICE
Name : PRAJITHA SUNILKUMAR
Address : KUNJILIKATTIL , , PORATHISSERY
Pincode : 680125
Phone : ****
Age : 37
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC
Occupation : ASHA WORKER
Marital Status : Married