സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 31
Name of Ward : KARUKULANGARA
Name : SUJA SANJEEVKUMAR
Address : PULIYATH , KARUKULANGARA , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : 04802830270
Age : 46
Gender : Female
Educational Qualification : PGDCA , GENERAL NURSING
Occupation :
Marital Status : Married