സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 30
Name of Ward : KORUMBISSERY
Name : K GIRIJA
Address : KANNAMPILLI , KORUMBISSERY , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : 04802825110
Age : 57
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC
Occupation : NIL
Marital Status : Married