സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 28
Name of Ward : POOCHAKULAM
Name : LISSY KURUTHUKULANGARA KOOLA
Address : KURUTHUKULANGARA KOOLA , CHELOOR , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : ****
Age : 45
Gender : Female
Educational Qualification : PDC
Occupation : NIL
Marital Status : Married