സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 27
Name of Ward : CHELOORKAVU
Name : M C RAMANAN
Address : MULLUVATHUKKAL , SOLVENT WEST ROAD , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : 04802823580
Age : 69
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation : PENSIONER
Marital Status : Married