സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 26
Name of Ward : UNNAYIVARRIAYAR KALANILAYAM
Name : AMBILY JAYAN
Address : GURUVILASAM , BRAHMATHEERTHAM NAGAR , KORUMBISSERY , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : ****
Age : 37
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC
Occupation : HOUSE WIFE
Marital Status : Married