സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 25
Name of Ward : KOODALMANIKYAM
Name : SANTHOSH BOBAN
Address : VANDEMADARAM , WEST NADA , IRINJALAKUDA
Pincode : ****
Phone : ****
Age : 49
Gender : Male
Educational Qualification : BA
Occupation : BUSINESS
Marital Status : Married