സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 23
Name of Ward : CHRIST COLLEGE
Name : PHILOMINA JOY
Address : PADAMADAN , SAKTHI NAGAR , IRINJALAKUDA NORTH
Pincode : 680125
Phone : ****
Age : 58
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC
Occupation : HOUSE WIFE
Marital Status : Married