സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 22
Name of Ward : MUNICIPAL OFFICE
Name : SONIA GIRI
Address : CHAKKAMADATHIL , NEAR KSE LTD , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : ****
Age : 39
Gender : Female
Educational Qualification : BA
Occupation : DUBBING
Marital Status : Married