സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 21
Name of Ward : CANAL BASE
Name : V C VARGHEESE
Address : VADAKETHALA , KOMBARA , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : 04802827237
Age : 43
Gender : Male
Educational Qualification : BA , LLB
Occupation : ADVOCATE
Marital Status : Married