സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 20
Name of Ward : COLONY
Name : P V SIVAKUMAR
Address : PAZHAVELIKKAKAM , WEST KOMBARA , CANAL BASE ,
Pincode : ****
Phone : ****
Age : 44
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation : DENDER
Marital Status : Married