സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 19
Name of Ward : MARKET
Name : ROCKY ALOOKARAN
Address : ALOOKARAN , MARKET ROAD , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : 2830492
Age : 59
Gender : Male
Educational Qualification : DRAUGHTS MAN CIVIL
Occupation : BUSINESS
Marital Status : Married