സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 18
Name of Ward : CHALAMPADAM
Name : NIMYA SHIJU
Address : NARIYATTIL , CHALAMPADAM , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : ****
Age : 29
Gender : Female
Educational Qualification :
Occupation :
Marital Status : Married