സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 17
Name of Ward : MADATHIKARA
Name : BIJU LAZAR
Address : KALLIKADEN , MADATHIKARA LINE , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : 04802821596
Age : 47
Gender : Male
Educational Qualification : JDC
Occupation : ITC BANK EMPLOYEE
Marital Status : Married