സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 16
Name of Ward : GOVT HOSPITAL
Name : SANGEETHA FRANCIS
Address : THEETHAAI , GANDHIGRAM , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : ****
Age : 35
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC
Occupation : HOUSE WIFE
Marital Status : Married