സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 15
Name of Ward : GANDHIGRAM EAST
Name : DHANYA GIJU KOTTOLY
Address : KOTTOLY , R S ROAD , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : ****
Age : 34
Gender : Female
Educational Qualification : B COM CO-OPERATION
Occupation : NIL
Marital Status : Married