സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 14
Name of Ward : GANDHIGRAM
Name : KURIAN JOSEPH
Address : MALIYEKKAL , GANDHIGRAM , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : 04802828069
Age : 52
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation :
Marital Status : Married