സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 13
Name of Ward : AZAD ROAD
Name : MEENAKSHY JOSHY
Address : KUNJUVALAPPIL , AZAD ROAD , IRINJALAKUDA NORTH
Pincode : 680125
Phone : ****
Age : 45
Gender : Female
Educational Qualification : PLUS TWO
Occupation :
Marital Status : Married