സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 12
Name of Ward : BOYS HIGH SCHOOL
Name : BABY JOSE KATTLA
Address : KATTLA , AZAD ROAD , IRINJALAKUDA
Pincode : 680125
Phone : 04802826011 , 04802821006
Age : 55
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC
Occupation :
Marital Status : Married