സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 11
Name of Ward : POLICE STATION
Name : K V AMBIKA
Address : KULATHIPARAMBIL , KAKKAT TEMPLE ROAD , IRINJALAKUDA
Pincode : 680125
Phone : ****
Age : 60
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC PASSED
Occupation :
Marital Status : Un married