സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 10
Name of Ward : KUZHIKKATTUKONAM
Name : PRAJEESH P V
Address : PANIKKAM PARAMBIL , , MADAYIKONAM
Pincode : 680712
Phone : ****
Age : 31
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation : ELECTRONIC TECHNICIAN
Marital Status : Married