സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 9
Name of Ward : NAMBIANKAVU KSHETHRAM
Name : P M RAMESHKUMAR
Address : NAMBIYANKAVE WARIEM , KUZHIKATTUKONAM , MADAYIKONAM
Pincode : 680712
Phone : 0480-2833465
Age : 53
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation : SELF EMPLOYEE - BUSINESS
Marital Status : Married