സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 8
Name of Ward : MADAYIKONAM SCHOOL
Name : AMBIKA PALLIPURATH
Address : PALLIPURATH , , MADAYIKONAM
Pincode : 680712
Phone : ****
Age : 55
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC
Occupation : SOCIAL WORK
Marital Status : Married