സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 7
Name of Ward : MAPRANAM
Name : P C MURALEEDHARAN
Address : PAYYAPPILLY , , MADAYIKONAM
Pincode : 680712
Phone : ****
Age : 54
Gender : Male
Educational Qualification : BAL , LLB
Occupation : ADVOCATE
Marital Status : Married