സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 6
Name of Ward : HOLY CROSS CHURCH
Name : BIJI AJAYAKUMAR
Address : KORAMBIL , MAPRANAM , KURUPPAM ROAD , MADAYIKONAM
Pincode : 680712
Phone : ****
Age : 28
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC , NTTC
Occupation : PRE-PRIMARY TEACHER
Marital Status : Married