സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 5
Name of Ward : PEECHAMPILLYKONAM
Name : JINI MATHEW
Address : KALLAPARAMBIL , MAPRANAM , MADAYIKONAM
Pincode : ****
Phone : ****
Age : 36
Gender : Female
Educational Qualification : PDC
Occupation : HOUSE WIFE
Marital Status : Married