സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 4
Name of Ward : KARUVANNUR SOUTH
Name : ALPHONSA THOMAS
Address : POZHATHUPARAMBIL , , KARUVANNUR
Pincode : 680711
Phone : ****
Age : 55
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC
Occupation : SOCIAL WORK
Marital Status : Married