സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 3
Name of Ward : PUTHENTHODE
Name : RAJESWARI
Address : KUTTIKKATT , , KARUVANNUR
Pincode : 680711
Phone : ****
Age : 60
Gender : Female
Educational Qualification : PREDEGREE , JDC
Occupation : HOUSE WIFE
Marital Status : Married