സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 2
Name of Ward : BANGLAVU
Name : V K SARALA
Address : KOPPADAN , , KARUVANNUR
Pincode : 680711
Phone : ****
Age : 63
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC PASSED
Occupation : SOCIAL WORK
Marital Status : Widow