സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 1
Name of Ward : MOORKANAD
Name : K K ABDULLAKUTTY
Address : KARIPAMKULAM , , MOORKANAD
Pincode : 680711
Phone : 04802887049
Age : 52
Gender : Male
Educational Qualification : 1ST STANDARD
Occupation : NIL
Marital Status : Un married