സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Chairperson : NIMYA SHIJU
Vice Chairman : RAJESWARI

Standing Committee Members

Finance Standing Committee
1 RAJESWARI Chairman‍
2 ROCKY ALOOKARAN Member‍
3 SONIA GIRI Member‍
4 PHILOMINA JOY Member‍
5 SANTHOSH BOBAN Member‍
6 SHEEBA SASIDHARAN Member‍
7 BINDU SUDHODHANAN Member‍

Development Standing Committee
1 V C VARGHEESE Chairman‍
2 PRAJEESH P V Member‍
3 KURIAN JOSEPH Member‍
4 M C RAMANAN Member‍
5 LISSY KURUTHUKULANGARA KOOLA Member‍
6 SUJA SANJEEVKUMAR Member‍
7 SHABU K D Member‍

Welfare Standing Committee
1 MEENAKSHY JOSHY Chairman‍
2 BIJI AJAYAKUMAR Member‍
3 P C MURALEEDHARAN Member‍
4 AMBIKA PALLIPURATH Member‍
5 P M RAMESHKUMAR Member‍
6 SREEJITH K K Member‍
7 K GIRIJA Member‍

Health Standing Committee
1 P A ABDUL BASHEER Chairman‍
2 K K ABDULLAKUTTY Member‍
3 V K SARALA Member‍
4 JINI MATHEW Member‍
5 SREEJA SURESH Member‍
6 PRAJITHA SUNILKUMAR Member‍
7 A R SAHADEVAN Member‍

Public Works Standing Committee
1 VALSALA K G Chairman‍
2 ALPHONSA THOMAS Member‍
3 SANGEETHA FRANCIS Member‍
4 AMBILY JAYAN Member‍
5 C C SHIBIN Member‍
6 SINDHU BAIJAN Member‍

Education, Arts & Sports Standing committee
1 M R SHAJU Chairman‍
2 K V AMBIKA Member‍
3 BABY JOSE KATTLA Member‍
4 DHANYA GIJU KOTTOLY Member‍
5 BIJU LAZAR Member‍
6 P V SIVAKUMAR Member‍