സേഫ് കേരള പദ്ധതിയടെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹോട്ടലുകളില് പരിശോധന നടത്തി