കൌണ്‍സില്‍

     
 

ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

    നിമ്യ ഷിജു

 

     

വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

         രാജേശ്വരി

 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 41
Name of Ward : PURATHAD
Name : A R SAHADEVAN
Address : ALEKKATT , , MOORKANAD
Pincode : 680711
Phone : ****
Mobile : 9846511779
Email : ****
Age : 51
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation : NIL
Marital Status : Married