കൌണ്‍സില്‍

     
 

ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

    നിമ്യ ഷിജു

 

     

വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

         രാജേശ്വരി

 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 38
Name of Ward : THALIYAKONAM
Name : C C SHIBIN
Address : CHOLIPARAMBIL , THALIYAKONAM , MADAYIKONAM
Pincode : 680712
Phone : ****
Mobile : 9846524932
Email : c.c.shibin@gmail.com
Age : 36
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation : PRIVATE EMPLOYEE
Marital Status : Married