കൌണ്‍സില്‍

     
 

ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

    നിമ്യ ഷിജു

 

     

വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

         രാജേശ്വരി

 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 20
Name of Ward : COLONY
Name : P V SIVAKUMAR
Address : PAZHAVELIKKAKAM , WEST KOMBARA , CANAL BASE ,
Pincode : ****
Phone : ****
Mobile : 9645009091
Email : ****
Age : 44
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation : DENDER
Marital Status : Married