കൌണ്‍സില്‍

     
 

ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

    നിമ്യ ഷിജു

 

     

വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

         രാജേശ്വരി

 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 9
Name of Ward : NAMBIANKAVU KSHETHRAM
Name : P M RAMESHKUMAR
Address : NAMBIYANKAVE WARIEM , KUZHIKATTUKONAM , MADAYIKONAM
Pincode : 680712
Phone : 0480-2833465
Mobile : 9400533465 , 9656410985
Email : ****
Age : 53
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation : SELF EMPLOYEE - BUSINESS
Marital Status : Married