സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

 സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടര്‍പട്ടിക താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്.