അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

 
 അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക  https://drive.google.com/folderview?id=0B7XyfNlVotgPfmRDR0dwMF9ySm1BYk9H... ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്