സേഫ് കേരള - ഹോട്ടല് പരിശോധന ( 10-12-2015 )

സേഫ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 10-12-2015 ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗവും ഹെല്ത്ത് സര് വീസ് ആരോഗ്യ വിഭാഗവും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഹോട്ടല് പരിശോധനയില് മാപ്രാണത്തുള്ള ഹോട്ടല് മൂണ് ലൈറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തില് നിന്നും കാലവധികഴിഞ്ഞതും വില്പ്പനയ്ക്കുവേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ കേക്ക്, കുഴലപ്പം, ബണ്, ആപ്പിള്ജ്യൂസ്, കായവറുത്തത്, പായ്ക്കറ്റ് പാല്, കൊള്ളിവറുത്തത്, കശുവണ്ടിപരിപ്പ് , എളളുണ്ട, കപ്പലണ്ടിമിഠായി തുടങ്ങിയവ പിടിച്ചടുത്തു നശിപ്പിച്ചു,