മുന് ചെയർപേഴ്സണ് ശ്രീമതി സോണിയഗിരി ദീപം തെളിയിക്കുന്നു