പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യ ശേഖരണം

പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യ ശേഖരണം നഗരസഭ തല ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബര്ർ 2 ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3.30 ന് വാർഡ് 17 ല് ഡോണ്ബോസ്ക്കോ സ്ക്കൂള് ആഡിറ്രോറിയത്തില് വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ബഹു.ഇരിങ്ങാലക്കുട എം.എല്.എ അഡ്വ.തോമസ് ഉണ്ണിയാന് 2/9/14 മുതല് വാർഡു സഭകള് കൂടുന്നു.കൂടുതല് ചിത്രങ്ങളില്