നവീകരിച്ച ബസ് സ്റ്റാന്ർറ് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു

നവീകരിച്ച ബസ് സ്റ്റാന്ർറ് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സണ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു