നവീകരിച്ച ബസ് സ്റ്റാന്ർറ് തുറന്നു കൊടുത്തു

2014-15 വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി 50 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതി അടങ്കലായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ്. നവീകരിച്ച ബസ് സ്റ്റാന്ർറ് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സണ് ശ്രീമതി മേരിക്കുട്ടി ജോയ് വീണമോള് ബസ്സിന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കൊണ്ട് തൂറന്നുകൊടുത്തു.തദവസരത്തില് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാന് ശ്രീ.ടി.വി. ചാർളി , കൌണ്സിലർമാർ, നഗരസഭ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി .ബീന.എസ്.കുമാർ, ഹെല് ത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ഇന് ചാർജ്ജ് ശ്രീ.അജിത്ത്കുമാർ. സീ.കെ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.