നഗരസഭ ചെയര്ർപേഴ്സണ്ർ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു

നഗരസഭ ചെയര്ർപേഴ്സണ്ർ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു